บริษัท กราวิเทคไทย (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขที่ 27/14 ซ.ศรีบำเพ็ญ ถ.พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ
สาทร กรุงเทพ 10120 โทรศัพท์ 02 115 3745, 02 108 2075