เงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์

(1) www.gravitechthai.com  มิได้รับรองหรือรับประกันว่าข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้จะมีความ ถูกต้อง ทันสมัย หรือมีความสมบูรณ์ตามความคาด

(2) www.gravitechthai.com  ขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรือทรัพย์สินส่วนบุคคลอื่นๆ อันเนื่องมาจากการเปิดใช้เว็บไซต์นี้ รวมถึงความเสีย หายอันเกิดจากไวรัสคอมพิวเตอร์อันเกิดจากการเข้าใช้หรือดาวน์โหลดข้อมูล รูปภาพ มัลติ มีเดียไฟล์ หรือสิ่งอื่นใดจากเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจสร้างความเสียหายให้กับเซิร์ฟเวอร์ เน็ตเวิร์ก คอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ หรือซอฟแวร์หยุดชะงัก หรือจำกัด ความสามารถในการทำงาน

(3) กรณีเนื้อหาภายในเว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งถือว่าอยู่นอกเหนือการควบ คุม www.gravitechthai.com  มิได้รับรองเนื้อหาที่อยู่ในเว็บไซต์เหล่านั้นและขอปฏิเสธความ รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น

(4) ข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา เครื่องหมายการค้า และส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซด์ นี้ทั้งหมด เป็นสมบัติของ www.gravitechthai.com  โดย ชอบด้วยกฎหมายแต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ทรัพย์สินทางปัญญาของไทย หากบุคคลใด ลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทาง การค้าหรือประโยชน์อันมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ได้รับอนุญาต จาก www.gravitechthai.com  ไม่ว่ากรณีใดๆ www.gravitechthai.com  จะดำเนินการตาม กฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้เว็บไซต์ได้รับอนุญาตให้ใช้ รูปภาพ ไฟล์ หรือสิ่งอื่นใด จากเว็บไซต์นี้ได้ทั้งนี้จะต้องไม่เป็นการกระทำด้วยวัตถุประสงค์เพื่อ การค้า ต้องเป็นการใช้งานส่วนตัวเท่านั้นและต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทาง ปัญญาอย่างเคร่งครัด

(5) www.gravitechthai.com  ขอสงวนสิทธิ์ในการลบ แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเนื้อหา ภายในเว็บไซต์ หรือหยุดให้บริการชั่วคราวหรือถาวรเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดโดยไม่จำ เป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้ใช้หรือบุคคลที่สามสำหรับการ เปลี่ยนแปลงใดๆ และการหยุด ให้บริการชั่วคราวหรือถาวรนั้น

(6) www.gravitechthai.com  ไม่รับประกันว่าบริการบนเว็บไซต์นี้จะต้องเป็นไปตามความต้อง การของผู้ใช้ทุกราย จะไม่หยุดชะงัก ปลอดภัย หรือไม่มีความผิดพลาดหรือบริการที่ได้รับ ผ่านเว็บไซต์จะไปตามความคาดหมายของผู้ใช้ทุกประการการตัดสินใจใช้หรือตอบรับ บริการใดๆ ในเว็บไซต์นี้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ใช้บริการเองและยอมรับความเสี่ยงสำหรับ ความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น

(7) ในการสมัครสมาชิก ผู้ใช้บริการตกลงที่จะให้ข้อมูลปัจจุบันที่ถูกต้อง เป็นความจริง และ สมบูรณ์เกี่ยวกับตัวเองตามที่ระบุในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก และจะเก็บรักษา Username และ Password ไว้เป็นความลับ หรือไม่อนุญาตให้ผู้อื่นใช้แทน สิทธิประโยชน์ใดๆ ที่ได้ จากการมีสมาชิกภาพ จะคงอยู่ ตราบเท่าที่ผู้ใช้ยังคงเป็นสมาชิกของ www.gravitechthai.com  และจะถูกยกเลิกเมื่อสิ้นสุดสถานะภาพการเป็นสมาชิกแล้ว หรือการเปลี่ยนแปลง ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

(8) โปรดระลึกไว้เสมอว่าโดยกฎสากลของการใช้อินเตอร์เน็ตนั้น ผู้ใช้จะต้องทำตามกฎของแต่ ละประเทศเกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ตและข้อความและเนื้อหาที่ยอมรับได้ของประเทศนั้นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านตกลงที่จะทำการ กฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการส่งผ่านข้อมูล จากประเทศไทยหรือประเทศที่ท่านพำนักอยู่

(9) กรุณาอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดเก็บและใช้งานข้อมูลเมื่อได้รับข้อมูลผ่านเว็บไซต์