นโยบายการใช้เว็บไซต์

เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้ใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ www.gravitechthai.com มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนของผู้ใช้ไว้เป็นข้อมูลอ้างอิง อาทิ การลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิก หรือการ สมัครสมาชิก การตอบแบบสอบถามทางอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้ จำเป็นต้องกรอกชื่อ -นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ การรวบรวมข้อมูล ดังกล่าวนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกแยะความแตกต่างของผู้ใช้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ ต่อการเก็บรักษา และรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การให้ข้อมูลถือเป็นความ สมัครใจของผู้ใช้เว็บไซต์

จุดมุ่งหมายเบื้องต้นของ www.gravitechthai.com  ในการรวบรวมข้อมูล ส่วนบุคคล คือให้ ผู้ใช้บริการเว็บไซต์สามารถใช้บริการต่างๆ ได้ อย่างมี ประสิทธิภาพ

ข้อมูลใดๆ ที่ได้จากการใช้บริการของผู้ใช้บริการบนเว็บไซต์นี้ จะถูกเก็บรวบรวม และรักษาไว้ โดย www.gravitechthai.com com แต่เพียงผู้เดียวและไม่มีนโยบายเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวแก่บุคคลที่สาม เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ในขณะเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นๆ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ www.gravitechthai.com ไม่ครอบคลุมถึงการรวบ รวมข้อมูลใดๆ ที่อาจกระทำได้โดยผู้โฆษณา หรือ เว็บไซด์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซด์นี้ www.gravitechthai.com จะไม่รับผิดใดๆ หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการรวบรวม ข้อมูลโดยบุคคล ภายนอก

ขณะใช้เว็บไซต์นี้ ผู้ใช้ยอมรับข้อตกลงที่ว่า หากข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อ มูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ได้ถูกจารกรรมทางคอมพิวเตอร์สูญหาย หรือเสียหายจากสาเหตุใดๆ ที่ไม่ใช่ความผิดพลาด หรือบกพร่องของระบบภายใน เว็บไซต์ www.gravitechthai.com ขอสงวนสิทธิปฏิเสธความ รับผิดใดๆ ที่เป็นผลมาจากสาเหตุดังกล่าว

บริษัทอาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งการ แก้ไขเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซด์ www.gravitechthai.com การใช้บริการเว็บไซด์ถือเป็นการ ยอมรับข้อกำหนดของนโยบายการคุ้ม ครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้